แคลเซียม คาร์บอเนต (Calcium carbonate)

 

   ด้วยคุณสมบัติเฉพาะ ของแคลเซียมคาร์บอเนตที่ไม่เป็นพิษ  มีความขาวและความสว่างสูง

จึงนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  เช่น ใช้เป็นตัวเติมเต็ม (Filler) และตัวเพิ่มปริมาณ (Extender) 

ในอุตสาหกรรมกระดาษ  อุตสาหกรรมสี  อุตสาหกรรมพลาสติก  พีวีซี  และอุตสาหกรรมยางVisitors: 16,951