Silicone sealant

ซิลิโคน อุดรอยรั่ว สามารถใช้ทั้งภายในและภายนอกได้

แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1.ซิลิโคนแบบมีกรด

2.ซิลิโคน 100 %

นอกจากนี้ยังมี ซิลิโคนกันเชื้อราใช้ในที่มีความชื้นเช่นห้องน้ำ ห้องเย็น


Visitors: 40,454