เกลือ99.95%

เกลือบริสุทธิ์ชนิดมีความชื้นน้อยมากคือไม่เกิน 0.05% ใช้ในอุตสหกรรมต่างๆ

ขนาดบรรจุ 1ถุง*25 Kg

Visitors: 16,955