เกลือ97.5%

เกลือ 97.5 % เป็นเกลือที่มีความชื้นไม่เกิน 2.5 % เป็นผลึกสีขาว  

ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถนำมาใช้ในการฟิ้นฟูสภาพเรซินสำหรับระบบ

การกรองน้ำ

ขนาดบรรจุ  1 ถุง*25 Kg.

Visitors: 16,951