เกลือ (โซเดียมคลอไรด์)


เกลือ บริสุทธิ์ สำหรับอุตสาหกรรม มี 2 แบบ คือ

1.เกลือ 97.5 %

2. เกลือ 99.95 %


  • TRS U50 97.5 %.jpg
    เกลือ 97.5 % เป็นเกลือที่มีความชื้นไม่เกิน 2.5 % เป็นผลึกสีขาว ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถนำมาใช้ในการฟิ้นฟูสภาพเรซินสำหรับระบบการกรองน้ำขนาดบรรจุ 1 ถุง*25 Kg.

  • เกลือ TRS 99 %.jpg
    เกลือบริสุทธิ์ชนิดมีความชื้นน้อยมากคือไม่เกิน 0.05% ใช้ในอุตสหกรรมต่างๆขนาดบรรจุ 1ถุง*25 Kg
Visitors: 16,951